Splošni pogoji

Prenos splošni pogoji poslovanja (Različica 10-2015)

1. Splošno

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja („SPP“) veljajo za družbo skupine JAF, ki sklepa pogodbo in so na voljo na naslovu www.jaf-group.com („Mi“). 
1.2. Naši SPP veljajo v vsakokratni trenutno upoštevni različici za celoten poslovni promet, ki se odvija med nami kot prodajalcem in našimi kupci, ne glede na to, ali gre za opravljanje dobav ali storitev. Če kupec uporablja svoje pogoje poslovanja, ti ne postanejo vsebina pogodbe, tudi če pogodba vsebuje izrecen sklic na take SPP kupca. To velja tudi, če kupec posreduje potrditev naročila, v kateri so navedeni pogoji poslovanja. Naši SPP veljajo za nadaljnje posle tudi, če to ni izrecno navedeno. Odstopanja od SPP veljajo samo za posamezen posel in se dogovorijo v pisni obliki, sicer niso veljavna.
1.3. Če se pravni posli s kupci sklenejo na področju, za katero velja slovenski zakon o varstvu potrošnikov („ZVPot“, Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS št. 98/04, s spremembami), ti SPP veljajo samo, kolikor se ne uporabljajo kogentne določbe ZVPot.

2. Ponudba | Potrditev naročila | Sklenitev pogodbe

2.1. Naše ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Navedbe in izjave o lastnostih izdelkov v prospektih, cenikih itd. niso zavezujoče. 
2.2. Pogodba je sklenjena šele, ko kupcu posredujemo pisno potrditev naročila. Če se ta potrditev naročila razlikuje od ponudbe kupca, ji lahko kupec v roku 3 delovnih dni ugovarja. V nasprotnem primeru se sklene pogodba, ki vključuje spremembe iz potrditve naročila.
2.3. Ustni ali telefonski dogovori so veljavni samo, če jih pisno potrdimo, pri čemer zadostuje e-sporočilo. Molk z naše strani ne pomeni soglasja.

3. Dobavni roki

3.1. Dobavni roki niso zavezujoči, če ni bilo izrecno pisno dogovorjeno nasprotno.
3.2. Če zaradi nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, za katere nismo odgovorni, kot so npr. obratovalne motnje, ukrepi in posegi organov oblasti, težave pri oskrbi z električno energijo, izpad težko nadomestljivega dobavitelja, stavka, ovire na prometnih poteh, zamuda pri carinskem postopku ali višja sila, ne moremo izpolniti naših obveznosti, se dobavni rok ustrezno podaljša. Pri tem ni pomembno, ali te okoliščine nastopijo pri nas ali pri enem od naših podizvajalcev. 
3.3. Če ni dogovorjeno drugače, začne dobavni rok teči na najpoznejšega od spodnjih datumov:
a) datum potrditve naročila;
b) datum izpolnitve vseh pogojev, ki jih je dolžan izpolniti kupec;
c) datum, na katerega prejmemo avans, ki ga je treba plačati pred dobavo blaga, in/ali na katerega je odprt potreben akreditiv.

4. Dobava | Prevzem

4.1. Če ni drugačnega pisnega dogovora, se dobava opravi na stroške in odgovornost kupca. Uporaba in nevarnost preideta na kupca, ko pošiljka zapusti tovarno oz. skladišče, in sicer ne glede na plačilne pogoje, ki so dogovorjeni za dobavo. Če kupec ne izbere določene oblike prevoza, lahko po pravičnem preudarku sami določimo način in vrsto odpreme ter izberemo špediterja in prevoznika. Nismo dolžni izbrati najcenejšega prevoza.
4.2. Pravico imamo opravljati delne ali predhodne dobave. 
4.3. Kupec je dolžan pisno in s podrobno navedbo vrste in obsega napake reklamirati morebitne napake takoj ob prevzemu blaga oz. vsekakor takoj, ko je to mogoče po tem, ko je opazil take napake. Blago v embalaži je mogoče reklamirati v roku treh dni. Če kupec kljub temu ugotovi napake, je dolžan pošiljko najprej prevzeti, ustrezno raztovoriti in uskladiščiti. Če kupec ne vloži ali ne vloži pravočasno reklamacije, se šteje, da je blago odobreno. Zahtevki iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve in/ali odškodninski zahtevki ter pravica do izpodbijanja zaradi zmote so v tem primeru izrecno izključeni.
4.4. Če kupec zavrne prevzem, imamo ob določitvi dodatnega roka in uveljavljanju drugih zahtevkov pravico odstopiti od pogodbe.  

5. Zamuda pri dobavi

5.1. Kupec je v vsakem primeru dolžan sprejeti manjše prekoračitve dobavnih rokov, ne da bi mu zaradi tega nastali kakršnikoli zahtevki.  
5.2. Kupec lahko v vseh drugih primerih še naprej vztraja pri izpolnitvi ali ob določitvi primernega dodatnega roka najmanj 3 tednov odstopi od pogodbe. Pri izdelavah po posebnem naročilu je treba pri določanju dodatnega roka upoštevati, da že pritrjenih delov morda ni več mogoče uporabiti. Za morebitne odškodninske zahtevke se uporablja točka 11. 
5.3. Za zamudo pri dobavi naših predhodnih dobaviteljev, ki je nismo zakrivili, ter zamudo pri dobavi zaradi strojeloma, izpada surovin, ki je posledica vremenskih razmer, splošnega pomanjkanja surovin, višje sile, stavke in podobnega ne odgovarjamo. Kupec se v teh primerih odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe in uveljavljanju odškodninskih zahtevkov iz kateregakoli naslova. Mi pa smo v teh primerih upravičeni odložiti izpolnitev v skladu z nastalo oviro dobave ali v celoti ali delno odstopiti od pogodbe.

6. Cene in plačilo

6.1. Vse cene so franko tovarna, brez pakiranja in brez natovarjanja. Če je dogovorjena dobava z vročitvijo, cene ne vključujejo raztovarjanja in prenašanja.
6.2. Podlaga za cene so stroški, ki so veljali ob navedbi cen. Če se stroški do dobave spremenijo, gredo te spremembe v prid oz. v breme kupca. 
6.3. Če cene ob sklenitvi pogodbe niso fiksno določene, se obračuna prodajna cena, ki velja na dan dobave. 
6.4. Kupec je dolžan plačati blago oz. storitve v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. Če v naši pisni potrditvi naročila ni bilo dogovorjeno drugače, se polovica kupnine plača ob prejemu potrditve naročila, ostalo pa, ko kupca obvestimo, da je blago pripravljeno za odpremo oz. dvig. 
6.5. Če storitve opravljamo po delih, lahko naredimo tudi delne obračune.

7. Prepoved pobota

7.1. Kupec nima pravice zadrževati plačil zaradi zahtevkov iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve ali drugih nasprotnih zahtevkov, ki jih nismo priznali. Pobot naših terjatev s kakršnimikoli nasprotnimi terjatvami ni dovoljen. 

8. Zamuda s plačilom

8.1. Če kupec zamuja s plačilom, imamo pravico  
a) vztrajati pri izpolnitvi pogodbe in odložiti izpolnitev naših obveznosti do prejema zaostalih plačil ali drugih storitev in/ali takoj zahtevati plačilo celotne še neplačane kupnine (tudi za morebitne še neopravljene delne dobave) ali 
b) ob določitvi primernega dodatnega roka odstopiti od pogodbe. Kupec je dolžan na naš poziv takoj vrniti že dobavljeno blago, plačati nadomestilo za nastalo zmanjšanje vrednosti blaga in njegovo morebitno uporabo ter povrniti vse upravičene stroške, ki so nam s tem nastali. Končane oz. pritrjene dele še nedobavljenega blaga lahko ponudimo kupcu in za to zahtevamo plačilo ustreznega dela prodajne cene.  
V vsakem primeru imamo tudi, če kupec ni sam zakrivil zamude s plačilom, pravico zaračunati zamudne obresti v višini 13 % na leto od prvotne zapadlosti dalje in zahtevati povrnitev vseh sodnih in/ali zunajsodnih stroškov, ki nastanejo zaradi izterjave dajatve (plačila) kupca (zlasti tudi morebitne stroške opominjanja in izterjave ter stroške odvetnika, ki smo ga pritegnili v zadevo). Izrecno si pridržujemo pravico do uveljavljanja višje škode zaradi zamude.

9. Pridržek lastninske pravice

9.1. Blago je naša last, dokler kupec v celoti ne izpolni vseh finančnih obveznosti. Kupec je dolžan blago do takrat skrbno prevažati in uskladiščiti ter zadostno zavarovati za primer škode. Kupec nam v primeru uničenja blaga odstopi zavarovalnino iz zadevnega škodnega primera.  
9.2. Kupec mora v primeru rubeža ali drugega unovčenja uveljaviti našo lastninsko pravico in nas o tem takoj obvestiti. 
9.3. Kupec lahko odsvoji blago tretjemu samo s pridržkom lastninske pravice. Odsvojitev tretjemu je dovoljena samo, če nas kupec o njej predhodno pisno obvesti, pri čemer mora navesti ime in priimek/firmo in naslov odjemalca ter višino terjatve zoper njega, in mi podamo soglasje. Kupec nam že zdaj odstopa terjatev, do katere je upravičen iz naslova odsvojitve tretjemu. Kupec je pri sklenitvi prodaje dolžan seznaniti svoje odjemalce s tem odstopom. Mi lahko kadarkoli uveljavimo odstopljeno terjatev. Prenos lastninske pravice na takem blagu v zavarovanje ali zastava takega blaga nista dovoljena.
9.4. Kupec nam je dolžan povrniti morebitne takse za pravne posle in stroške, ki nam nastanejo pri uveljavljanju naših zahtevkov.
9.5. Kupec je dolžan v 5 delovnih dneh notarsko overiti svoj podpis na vsakokratni pogodbi.

10. Odgovornost za stvarne in pravne napake izpolnitve

10.1. Odgovarjamo za dogovorjeno kakovost naših dobav. Za posebne lastnosti odgovarjamo samo, če smo to pisno potrdili. Za odstopanja, ki nastanejo pri proizvodnji, ali odstopanja zaradi materiala ne odgovarjamo. 
10.2. Razen v primerih, v katerih ima kupec po zakonu pravico do vrnitve kupnine, si pridržujemo pravico do izpolnitve zahtevka iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve po naši izbiri z izboljšanjem, zamenjavo ali znižanjem cene. Pravica do zamenjave ne vključuje izgradnje stvari z napako in vgradnje stvari brez napake. 
10.3. Kupec mora vselej dokazati, da je bila napaka prisotna že ob izročitvi. 
10.4. Stroške odprave napak, ki jo izvede kupec, zlasti stroške morebitnih nadomestnih nakupov pri drugem dobavitelju, smo dolžni plačati samo, če smo v zvezi s tem vnaprej podali pisno soglasje.
10.5. Za dele blaga, ki smo jih kupili od poddobaviteljev, odgovarjamo samo v okviru zahtevkov iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve, do katerih smo upravičeni v razmerju do poddobaviteljev. 
10.6. Iz naslova garancij proizvajalcev nimamo nikakršnih obveznosti. 
10.7. Stroške izgradnje ali vgradnje že vgrajenega blaga z napako, njegovega prevoza in vso drugo možno posredno škodo zaradi napake povrnemo samo, če nastane naklepno ali iz hude malomarnosti. 
10.8. Vsi regresni zahtevki trgovca, ki je dal jamstvo potrošniku, proti nam so izključeni.
10.9. Morebitni zahtevki iz naslova odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve se izpolnijo na sedežu podružnice, ki je sklenila pogodbo.

11. Povrnitev škode 

11.1. Odgovarjamo samo za škodo, ki je bila povzročena iz hude malomarnosti ali naklepno in poleg tega samo v višini do vrednosti dobave. Posledične in posredne škode ter izgubljenega dobička ne povrnemo. Poleg tega ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zato, ker je kupec nepravilno predelal ali neustrezno uporabil dobavljeno blago.  
11.2. Za pravilnost podatkov o obdelavi in predelavi ter položitvi in vgradnji ne odgovarjamo, če so ti podatki navedeni v prospektih originalnega proizvajalca ali generalnega uvoznika. Nismo dolžni pojasnjevati, kako se skladišči, vgrajuje ali sicer rokuje z blagom. 
11.3. Če je kupec plačal odškodnino in napake izdelka ni povzročil niti kupec niti je niso povzročili njegovi zaposleni, od nas kot proizvajalca končnega izdelka, surovine ali delnega izdelka, ki ima napako, ne more zahtevati povračila. Kupec se vnaprej odpoveduje vsem takim in podobnim regresnim pravicam v razmerju do nas. Če kupec da naprej izdelke, ki so bili v celoti ali delno proizvedeni z našim blagom, je dolžan to odpoved v celoti naložiti svojim odjemalcem, in sicer tudi s to zavezo, da nas odvezuje, kot zavezo, ki jo morajo spoštovati vsi nadaljnji odjemalci, tako, da na podlagi tega neposredno pridobimo pravico, da lahko s to izključitvijo regresne pravice samostojno ugovarjamo morebitnim upravičencem. Za to, da so izdelki, ki smo jih posredovali kupcu, tudi kot deli izdelkov, ki jih proizvedejo kupec ali njegovi odjemalci, brez napak v smislu odgovornosti za napake v skladu z Obligacijskim zakonikom, ne jamčimo.

12. Varstvo podatkov

12.1. Kupec soglaša, da se njegovi osebni podatki pri nas avtomatsko shranijo in obdelajo ter se lahko posredujejo drugim družbam skupine JAF.

13. Reševanje sporov, pristojno sodišče in pravo, ki se uporablja 

13.1. Za vse spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz pogodbenega razmerja s kupcem, je pristojno slovensko sodišče, ki je krajevno pristojno za vsakokratno podružnico, ki je sklenila pogodbo. Vendar lahko tožbo vložimo tudi pri sodišču, ki je splošno pristojno za kupca. 
13.2. Uporablja se izključno slovensko pravo, uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga pa je izključena. 
13.3. Kot kraj izpolnitve za dobavo in plačilo se šteje sedež podružnice, ki je sklenila pogodbo, tudi če se izročitev v skladu z dogovorom izvrši v drugem kraju.  

14. Drugo

14.1. Če so posamezne določbe teh SPP neveljavne ali nične, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Nične ali neveljavne pogodbene določbe se nadomestijo z določbami, ki so jim po namenu najbližje. 

15. Določbe o varstvu potrošnikov

15.1 Potrošnik ima pri prodaji blaga, sklenjeni s pogodbo na daljavo, na podlagi ZVPot pravico v roku 14 dni odstopiti od pogodbe. Če pravočasno uveljavlja pravico do odstopa, prodajalec prevzame stroške vračanja blaga. Odstopni rok začne teči na dan, na katerega potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik, ampak jo imenuje potrošnik:
- pridobi dejansko posest nad blagom;
- pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga;
- pridobi dejansko posest na zadnjem delu blaga oz. pošiljke blaga, če je pošiljka blaga sestavljena iz več delov;
- pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.
Pri pogodbah o opravljanju storitev začne odstopni rok teči na dan sklenitve pogodbe.
Pravico do odstopa od pogodbe je mogoče uveljavljati tako, da se izpolni obrazec iz b43.d člena ZVPot, ki je dostopen na spletnem naslovu www.frischeis.si/legal/zascita-podatkov.
15.2 Prodajalec odgovarja za morebitne stvarne napake prodanega blaga. Zahtevke zaradi stvarnih napak je treba v roku 2 mesecev po odkritju napake uveljavljati pri prodajalcu oz. vsakokratni podružnici, pri kateri je bilo blago naročeno. Potrošnik mora opisati napako in prodajalcu omogočiti, da pregleda blago.
15.3 Prodajalec ima kodeks vedenja, ki se lahko na podlagi zahteve po e-pošti pošlje potrošniku.